XV SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2020-09-18, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

a)Przewodniczący Rady w imieniu Wójta Gminy zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad podpunktu 8k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni oraz podpunktu 8l) w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse

Głosowanie (Przewodniczący Rady w imieniu Wójta Gmin...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Łyse. - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Ra...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

6.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

7.Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2020-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. i 2021 r. w związku z realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie",

Głosowanie (uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięci...)

d)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

-wniosek Przewodniczącego Rady Gminy na wniosek Wójta o przeniesienie podpunktu 8l) jako 8e) - kolejność ulega automatycznej zmianie

Głosowanie (wniosek Przewodniczącego Rady Gminy na w...)

e)zmiany uchwały Nr II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse.

Głosowanie (zmiany uchwały Nr II/3/2018 z dnia 30 l...)

f)udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zadania pn. "Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą",

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostr...)

g)wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny n...)

h)wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny n...)

i)zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółow...)

j)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

k)uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok,

Głosowanie (uchwalenia Programu współpracy Gminy Łys...)

l)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

Głosowanie (wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia...)

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Sprawy bieżące.

-wolny wniosek Komisji Rewizyjnej o ujęcie wykonania elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasiu w 2021 i zabezpieczenie kwoty około 20 000 zł na w/w zadanie inwestycyjne oraz wykonanie dodatkowych robót na chodniku do schodów i zamontowanie właściwych poręczy na schodach wejściowych

11.Zakończenie obrad.