XIII SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2020-05-25, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady Gminy Łyse. - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokoły z obrad XI i XII sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII se...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)wniosek o wykonanie oświetlenia przy cmentarzu w miejscowości Zalas oraz przy drodze Lipniki-Myszyniec

Głosowanie (wniosek o wykonanie oświetlenia przy cme...)

b)wniosek o uporządkowanie terenu przeznaczonego pod parking przy cmentarzu w miejscowości Zalas

Głosowanie (wniosek o uporządkowanie terenu przeznac...)

5.Raport o stanie gminy:

a)przedstawienie raportu,

b)debata nad raportem,

c)przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia W...)

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

a)sprawozdanie Wójta,

b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

c)zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium,

d)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium,

e)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łyse za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2019 rok.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia a...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2020-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia...)

d)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

e)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

f)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc...)

g)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc...)

h)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie zasad powo...)

i)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2020 r.

Głosowanie (przyjęcia programu opieki nad zwierzętam...)

j)ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Głosowanie (ustalenia wysokości stawek opłat za zaję...)

8.Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

Głosowanie (Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobó...)

9.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2019.

10.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.

11.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Sprawy bieżące.

14.Zakończenie obrad.