XI Sesja Rady Gminy Łyse

w dniu 2019-12-30, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. - Przewodniczący Gminy w imieniu Wójta Gminy złożył wniosek, aby z porządku obrad Sesji - w punkcie 7 zdjąć podpunkty h) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych, j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyse, k) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian...)

3.Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Łyse. - Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek, aby protokół z X Sesji przyjąć bez czytania

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

6.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse oraz uchwały budżetowej na rok 2020.

a)wystąpienie wójta,

b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)opinie komisji stałych i wniosków radnych,

d)stanowisko wójta wobec złożonych wniosków,

e)dyskusja nad projektem uchwał,

f)głosowanie nad poprawkami do uchwał,

g)głosowanie nad projektami uchwał:

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2020-2026,

Głosowanie (w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow...)

-w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.

Głosowanie (w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2025,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletn...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łyse na 2020 rok,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gm...)

d)w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2020 rok

Głosowanie (w sprawie uchwalenia planów pracy stałyc...)

e)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Głosowanie (w sprawie określenia wzoru deklaracji o...)

f)w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzyman...)

g)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Głosowanie (w sprawie szczegółowego sposobu i zakres...)

h)w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok",

Głosowanie (w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu...)

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

10.Zakończenie obrad.