X SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2019-11-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. Wójt Gminy Łyse złożył wniosek aby w punkcie 6 Podjęcie uchwał dodać podpunkt l) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Łyse

Głosowanie (Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyc...)

3.Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Łyse. Rady Gminy Złożył wniosek apy protokół z IX Sesji Rady Gminy Łyse przyjąć bez czytania

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gmin...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2025,

Głosowanie (w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)uchylająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse,

Głosowanie (uchylająca uchwałę w sprawie wysokości e...)

d)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse,

Głosowanie (w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalent...)

e)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Łyse,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia...)

f)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Lipnikach,

Głosowanie (w sprawie stwierdzenia zakończenia dział...)

g)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Łysych,

Głosowanie (w sprawie stwierdzenia zakończenia dział...)

h)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Zalasiu,

Głosowanie (w sprawie stwierdzenia zakończenia dział...)

i)w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok,

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwa...)

j)w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

Głosowanie (w sprawie ustalenia Regulaminu dla naucz...)

k)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia skargi na działal...)

l)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujęcych bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Łyse.

Głosowanie (w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty...)

-.Radny Roman Niedźwiedzki złożył wniosek do projektu uchwały, aby osoby, które gospodarują odpady bio we własnym zakresie częściowo zwolnić z opłaty w wysokości nie o 3 zł a 4 zł.

Głosowanie (Radny Roman Niedźwiedzki złożył wniosek...)

-.Radny Jarosław Samsel złożył wniosek, aby przed podjęciem przedmiotowej uchwały przeprowadzić konsultacje społeczne - być może mieszkańcy woleli by płaćic od gospodarstwa

Głosowanie (Radny Jarosław Samsel złożył wniosek, ab...)

7.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

8.Sprawy bieżące.