IX SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2019-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad.

a)Wójt Gminy Łyse złożył wniosek, aby w punkcie 6 podjęcie uchwał w sprawach: dodać podpunkt l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a gminą Turośl

Głosowanie (Przewodniczący Rady Gminy Łyse złożył wn...)

2.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Łyse. Przewodniczący rady złożył wniosek aby protokół z VIII Sesji Rady Gminy Łyse został przyjęty bez czytania

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gm...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

5. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2022,

Głosowanie (w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (w sprawie udzielenia pomocy finansowej P...)

d)w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawien na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. i 2021 r. w związku z realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie",

Głosowanie (w sprawie zaciągnięcia długoterminowej p...)

e)w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ana 2020 rok,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia Programu współpracy...)

f)w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse od dnia 1 września 2019 roku,

Głosowanie (w sprawie ustalenia sieci publicznych pr...)

g)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminy Łyse oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łyse od 1 września 2019 roku,

Głosowanie (w sprawie ustalenia planu sieci publiczn...)

h)w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatku wiejskiego,

Głosowanie (w sprawie ustalenia Regulaminu dla naucz...)

i)w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie przyjęcia regulaminu korzystan...)

j)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse

Głosowanie (w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalent...)

k)w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2019-2025,

Głosowanie (w sprawie aktualizacji Programu Gospodar...)

l)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po...)

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Sprawy bieżące.

9.Zakończenie obrad.