VII sesja Rady Gminy

w dniu 2019-05-24, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Łyse

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gmin...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady

4.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady Przewodniczący Rady złożył wniosek aby sprawę założenia lustra przełożyć na następną sesję po przeprowadzeniu konsultacji w komisjach

Głosowanie (Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady)

5.Raport o stanie gminy

a)przedstawienie raportu

b)debata nad raportem

c)przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia W...)

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

a)sprawozdanie Wójta

b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

c)zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium

d)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium

e)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy

f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łyse za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2018 rok

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2022

Głosowanie (w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Głosowanie (w sprawie ustalenia diet dla sołtysów)

d)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

e)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Głosowanie (w sprawie określenia wzoru deklaracji o...)

f)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse (usuwa się ,,zmieniająca uchwałę")

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru met...)

8.Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Głosowanie (Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobó...)

9.Interpelacje i zapytania radnych

10.Sprawy bieżące

11.Zakończenie obrad