V Sesja Rady Gminy Łyse

w dniu 2019-03-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

a)wniosek Przewodniczącego Rady gminy o zdjęcie z punktu 6 podp.c w sprawie ustalenia diet dla sołtysów a dodanie ,,zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla sołtysów".

Głosowanie (wniosek Przewodniczącego Rady gminy o zd...)

2.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Łyse.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gmin...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Informacja z realizacji wniosków Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

Głosowanie (Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.)

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2019-2022,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,

Głosowanie (w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,)

d)w sprawie uchwalenia statutów sołectw,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia statutów sołectw,)

e)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawi...)

f)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

g)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

h)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

i)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nie...)

j)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2019 r.,

Głosowanie (w sprawie przyjęcia programu opieki nad...)

k)w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzyman...)

l)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Głosowanie (w sprawie szczegółowego sposobu i zakres...)

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.

8.Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy z Organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

9.Interpelacje i zapytania radnych

9.Sprawy bieżące

10.Zakończenie obrad