XXXI SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2022-09-02, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

a)Wnoszę o zdjęcie z obrad sesji punktu 4) Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

Głosowanie (Wnoszę o zdjęcie z obrad sesji punktu 4)...)

b)Wnoszę o dodanie do obrad sesji jako punkt 4) o treści: Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

Głosowanie (Wnoszę o dodanie do obrad sesji jako pun...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady:

a)Komisja wspólna wnioskuje o nieodpłatne przyjęcie przez gminę nieruchomości o nr. ew. działki 515/12 o pow. 0,0986 ha położonej w msc. Łyse z przeznaczeniem na utworzenie drogi wewnętrznej.

Głosowanie (Komisja wspólna wnioskuje o nieodpłatne...)

b)Komisja wspólna wnioskuje o odrzucenie wniosku Gminnej Jednostki Usług Komunalnych ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Takowe zwolnienie skutkowałoby powstaniem luki w budżecie gminy Łyse, trudnej do pokrycia z innych źródeł.

Głosowanie (Komisja wspólna wnioskuje o odrzucenie w...)

5.Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

d)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

e)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie...)

f)w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia Programu współpracy...)

g)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Zbójna realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po...)

h)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2022/2023,

Głosowanie (w sprawie określenia średniej ceny jedno...)

i)w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/198/2006 Rady Gminy Łyse z dnia 25 września 2006r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/198/20...)

j)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po...)

7.Sprawy bieżące.

8.Zakończenie obrad.