XXX SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2022-06-30, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Łyse.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji R...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o nadanie nazwy ulicy „Słoneczna” dla drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr. ewidencyjnych 218/3, 218/9 i 218/14 w msc. Łyse, gm. Łyse.

Głosowanie (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosk...)

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie...)

d)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ni...)

e)w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Łyse,

Głosowanie (w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejsc...)

f)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie przystąpienia do sporządzenia...)

g)w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Łyse.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia regulaminu korzystan...)

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Sprawy bieżące.

9.Zakończenie obrad.