XXIX SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2022-05-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

-Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o dodanie w punkcie 7 podpunktu f) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Dęby oraz w części obrębu geodezyjnego Pupkowizna.

Głosowanie (Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o do...)

3.Przyjęcie protokołów z obrad XXVII I XXVIII Sesji Rady Gminy Łyse. -Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokoły z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z obrad XXVII I XXV...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Raport o stanie Gminy.

a)przedstawienie raportu,

b)debata nad raportem,

c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

a)sprawozdanie Wójta,

b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

c)zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium,

d)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez Komisję rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium,

e)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łyse za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2021 rok.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie przekazania petycji z dnia 04 marca 2022 roku organowi właściwemu,

Głosowanie (w sprawie przekazania petycji z dnia 04...)

d)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2022 r.,

Głosowanie (w sprawie przyjęcia programu opieki nad...)

e)w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lok...)

f)podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Dęby oraz w części obrębu geodezyjnego Pupkowizna.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

Głosowanie (Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobó...)

9.Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Sprawy bieżące.

12.Zakończenie obrad.