XXVII SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2022-03-25, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

-Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o dodanie w punkcie 7 podpunktu ł) przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu gospodarki wodno - ściekowej Gminy Łyse na lata 2022 - 2028.

Głosowanie (Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o do...)

-Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o dodanie w punkcie 7 podpunktu m) przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse.

Głosowanie (Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o do...)

-Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 7 podpunktu g) uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2022 r.

Głosowanie (Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zd...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Łyse.- Przewodniczący Rady zaproponował przyjąć projekt bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji R...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady

6.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)Komisja do spraw Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o wyrażenie zgody na adaptację obecnie nieużywanych pomieszczeń byłego punktu aptecznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasiu na potrzeby zakładu fryzjerskiego.

Głosowanie (Komisja do spraw Rozwoju Gospodarczego w...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego (27 000,00 zł),

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

d)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego (49 200,00 zł),

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

e)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego (123 000,00 zł),

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

f)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości...)

h)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyse uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

Głosowanie (ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężn...)

i)uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

Głosowanie (uchwalenia „Gminnego Programu Profilakty...)

j)przystąpienia przez Gminę Łyse do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

Głosowanie (przystąpienia przez Gminę Łyse do realiz...)

k)przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Łyse na lata 2022- 2024,

Głosowanie (przyjęcia programu wspierania rodziny w...)

l)zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2008 Rady...)

ł)aktualizacji Programu gospodarki wodno - ściekowej Gminy Łyse na lata 2022 - 2028.

Głosowanie (aktualizacji Programu gospodarki wodno -...)

m)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse.

Głosowanie (przystąpienia do sporządzenia miejscoweg...)

8.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Sprawy bieżące.

11.Zakończenie obrad.