XXVI SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2022-01-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy Łyse. Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokół przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Ra...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej dla Miejskiej Policji w Ostrołęce w kwocie 8 000 zł na planowanie przedsięwzięcia w KMP w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Głosowanie (Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego i...)

b)Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Komisja do Spraw Rozwoju Społecznego wnioskuje o: postawienie 2 znaków drogowych ograniczenia prędkości do 50 km/h- jeden przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Lipniki- Baba, a drugi w kierunku Baba- Lipniki.

Głosowanie (Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego i...)

c)Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Gminy Łyse na rok 2022 środków finansowych w wysokości 49 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec- Wolkowe- Krysiaki- Dudy Puszczańskie- Zalas".

Głosowanie (Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpiecz...)

6.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse oraz uchwały budżetowej na rok 2022.

a)wystąpienie Wójta,

b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)opinie komisji stałych i wniosków radnych,

d)stanowisko wójta wobec złożonych wniosków,

e)dyskusja nad projektem uchwał,

f)głosowanie nad poprawkami do uchwał,

g)głosowanie nad projektami uchwał:

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022 - 2026,

Głosowanie (w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow...)

-w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022.

Głosowanie (w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie:

a)wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

Głosowanie (wyznaczenia miejsca do prowadzenia handl...)

8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji programu współ...)

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10Sprawy bieżące.

11.Zakończenie obrad.