XXIV SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-11-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse na lata 2021- 2030;

Głosowanie (w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywa...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021- 2026;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

d)w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse;

Głosowanie (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...)

e)w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łyse na 2022 rok;

Głosowanie (w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gm...)

f)w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2022 rok;

Głosowanie (w sprawie uchwalenia planów pracy stałyc...)

g)w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych na terenie gminy Łyse;

Głosowanie (w sprawie trybu i zasad korzystania z og...)

h)w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Lipniki;

Głosowanie (w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejsc...)

i)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej;

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

j)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyse w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse;

Głosowanie (w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalent...)

k)w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Głosowanie (w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu...)

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Sprawy bieżące.

8.Zakończenie obrad.