XXIII SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-10-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. Przesunięcie punktu 7a)w sprawie przyjęcia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Łyse oraz zasad ich stosowania; po punkcie 2, którym będzie punkt 2a)

Głosowanie (Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyc...)

a)Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Łyse oraz zasad ich stosowania;

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie pr...)

3.Przyjęcie protokołów z obrad XXI i XXII sesji Rady Gminy Łyse. - Przewodniczący Rady GŁ zaproponował, aby przyjąć protokoły bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z obrad XXI i XXII...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

6.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)wniosek komisji ds. Rozwoju Gospodarczego o przyjęcie przez Gminę Łyse drogi wewnętrznej oznaczonej nr. działki 185/19 o pow. 0,1680 ha położonej w miejscowości Łyse,

Głosowanie (wniosek komisji ds. Rozwoju Gospodarczeg...)

b)wniosek komisji ds. Rozwoju Gospodarczego o przebudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Kwiatowej w msc. Łyse,

Głosowanie (wniosek komisji ds. Rozwoju Gospodarczeg...)

c)wniosek komisji ds. Rozwoju Gospodarczego o zabezpieczenie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łyse środków finansowych na udzielenie w 2022 roku Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy w wysokości 27 000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Łyse,

Głosowanie (wniosek komisji ds. Rozwoju Gospodarczeg...)

d)przeniesienie wniosku komisji ds. Rozwoju Społecznego postawienie znaku "zakaz wjazdu" na teren Szkoły Podstawowej w Zalasiu innym pojazdom niż autobus szkolny oraz pojazdy pracowników szkolnych w dni nauki szkolnej na kolejną komisję.

Głosowanie (wniosek komisji ds. Rozwoju Społecznego...)

e)wniosek komisji ds. Rozwoju Społecznego o postawienie znaków z numerami porządkowymi posesji oddalonych od głównych ciągów drogowych dla nieruchomości znajdujących się na koloniach wsi,

Głosowanie (wniosek komisji ds. Rozwoju Społecznego...)

f)wniosek komisji ds. Rozwoju Społecznego o utworzenie elektronicznego systemu powiadomień,

Głosowanie (wniosek komisji ds. Rozwoju Społecznego...)

g)wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie do projektu budżetu gminy 2022 roku aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse,

Głosowanie (wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie d...)

h)wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie do projektu budżetu gminy 2022 roku inwestycji na budowę drogi od msc. Łyse nr 647 do msc. Dęby nr 645,

Głosowanie (wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie d...)

i)wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie do projektu budżetu gminy 2022 roku dokonania stanu prawnego drogi Kruczy Borek- Łyse,

Głosowanie (wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie d...)

j)wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie do projektu budżetu gminy 2022 roku poszerzenia zakrętu Łyse- Możdżonek poprzez wykup terenu od właściciela,

Głosowanie (wniosek komisji Rewizyjnej o przyjęcie d...)

k)wniosek komisji Rewizyjnej o zmianę planu organizacji ruchu na ul. Ogrodowej, ul, Piwnej i ul. Szkolnej w msc. Łyse,

Głosowanie (wniosek komisji Rewizyjnej o zmianę plan...)

l)wniosek komisji Skarg, Wniosków i Petycji do właściciela firmy TALKOWEX- dostawcy żwiru o zbadanie kruszywa naturalnego zgodnie z umową GZP.272.6.2021 z dnia 25.05.2021r. oraz pobranie próbek przy obecności inspektora nadzoru, wykonawcy i zamawiającego.

Głosowanie (wniosek komisji Skarg, Wniosków i Petycj...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach

b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021- 2026;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

d)w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok;

Głosowanie (w sprawie uchwalenia Programu współpracy...)

e)w sprawie rozpatrzenia petycji;

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji;)

f)zmieniająca uchwałę Nr XX/144/2021 z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2021 r.;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę Nr XX/144/2021 z dni...)

g)w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łyse;

Głosowanie (w sprawie uchwalenia regulaminu dostarcz...)

h)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po...)

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

10.Zakończenie obrad.