XXI SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-06-18, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

-Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o dodanie ppkt 8h) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o do...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy Łyse - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokół z obrad XX sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rad...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)wniosek Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego o wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Przychodni lekarskiej w msc. Zalas oraz zaliczenie kosztów wymiany na poczet czynszu,

Głosowanie (wniosek Komisji ds. Rozwoju Gospodarczeg...)

b)wniosek Komisji Rewizyjnej o założenie ksiąg inwentaryzacyjnych dla świetlic wiejskich,

Głosowanie (wniosek Komisji Rewizyjnej o założenie k...)

c)wniosek Komisji Rewizyjnej o wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Łyse - kolonia Możdżonek (około 10 lamp).

Głosowanie (wniosek Komisji Rewizyjnej o wykonanie o...)

6.Raport o stanie gminy:

a)przedstawienie raportu,

b)debata nad raportem,

c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

a)sprawozdanie Wójta,

b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

c)zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium,

d)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium,

e)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łyse za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2020 rok.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

Głosowanie (w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeńs...)

d)w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Łączki o zwołanie zebrania wiejskiego,

Głosowanie (w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Łąc...)

e)w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Klenkor-Wyżega o zwołanie zebrania wiejskiego,

Głosowanie (w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Kle...)

f)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2021/2022,

Głosowanie (w sprawie określenia średniej ceny jedno...)

g)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Głosowanie (w sprawie określenia wzoru deklaracji o...)

h)w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (w sprawie określenia wzoru wniosku o prz...)

9.Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

Głosowanie (Udzielenie rekomendacji dla oceny zasobó...)

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Sprawy bieżące.

12.Zakończenie obrad.