XX SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-03-26, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

-zmiana podpunktu e z zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych na wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Głosowanie (zmiana podpunktu e z zmieniająca uchwałę...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Łyse - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokół z obrad XIX sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Ra...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

d)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych ,

Głosowanie (wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...)

e)wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych,

Głosowanie (wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nie...)

f)przyjęcia programu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2021 r.,

Głosowanie (przyjęcia programu programu opieki nad z...)

g)w sprawie rozpatrzenia petycji,

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji,)

h)w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji.)

6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020.

7.Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy z Organizacjami pozarządowymi za 2020 r.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

10.Zakończenie obrad.