XVII SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2020-12-11, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy Łyse - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokoły z obrad XV i XVI Sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI se...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

6.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)wniosek Komisji ds. Rozwoju Społecznego o dodatkowe oznakowanie skrzyżowania ulic Topolowej i Chętnika poprzez postawienie znaków stop dla pojazdów wyjeżdżających z drogi podporządkowanej.

Głosowanie (wniosek Komisji ds. Rozwoju Społecznego...)

b)wniosek Komisji ds. Rozwoju Społecznego o umieszczenie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju (w godz. 7.00 - 15.00 w dni nauki szkolnej) przy Szkole Podstawowej w Łysych (dot. odcinka jezdni naprzeciwko przystanku autobusowego).

Głosowanie (wniosek Komisji ds. Rozwoju Społecznego...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2020-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia...)

d)w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łyse na 2021 rok,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gm...)

e)w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2021 rok,

Głosowanie (w sprawie uchwalenia planów pracy stałyc...)

f)w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok",

Głosowanie (w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu...)

g)w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łyse,

Głosowanie (w sprawie wyznaczenia obszaru i granic a...)

h)zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Łyse,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla r...)

i)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia...)

j)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

k)w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie d...)

l)zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółow...)

m)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

10.Zakończenie obrad.